22 10 07 Lylou 25 makes the island of Oleron dizzy